Financieel is onze parochie redelijk stabiel. En dit willen we graag zo houden of verbeteren. Vandaar dat wij opnieuw ook voor 2019 hopen op uw deelname aan de kerkbijdrage.

De kerkbijdrage voor 2019 is door het Bisdom vastgesteld op een minimum van €110,00 per jaar. De richtlijn voor de kerkbijdrage blijft 1% van het netto-inkomen per huishouden. U kunt het bedrag, desgewenst in termijnen, overmaken op IBAN rekeningnummer NL23RABO0131005707 o.v.v. "kerkbijdrage 2019".

Staat van baten en lasten

 20182017
Baten (voorlopig) (definitief)
Kerkbijdragen €  36.785 €  37.036    
Collectes, offerblok, kaarsengeld €  14.196 €  19.368
Mis-stipendia €    5.721 €   7.528
Opbrengst begraafplaats €  16.977 €  15.522    
Opbrengsten bezittingen en beleggingen €  11.740 €  11.683
Stg. Petronella Vaessen en donaties €  17.896 €  20.346
Som van de baten € 103.045 € 111.483
Lasten    
Huisvestingskosten (onderhoud, energie enz. ) €  52.159 €  52.676
Personeelslasten €  49.438 €  46.319
Bijdragen bisdom en dekenaat €  14.996 €  15.360
Kosten eredienst (inclusief koren) €    5.696 €    6.127
Algemene kosten €    6.266 €    8.236    
Som van de lasten € 128.555 € 128.718
     
Resultaat over het verslagjaar - € 25.510 - € 17.235

De drie grote pijlers waar-op de financiën van de kerk steunen zijn de collectes tijdens de wekelijkse eucharistievieringen en bijzondere diensten, de misstipendia en de vrijwillige jaarlijkse kerkbijdrage. In 2018 zijn deze inkomsten licht gedaald, maar we kunnen te weinig sparen voor toekomstig groot onderhoud. Met de inkomsten van de Stichting Petronella Vaessen (een stichting waarvan de renteopbrengsten ten gunste van onze kerk komen) zijn we jaarlijks in staat om toch een bedrag te reserveren voor "groot onderhoud".