Financieel zien wij een terugloop in de inkomsten van de parochie: we hopen ook voor 2024 op uw deelname aan de kerkbijdrage.

De kerkbijdrage voor 2024 is door het Bisdom vastgesteld op een minimum van € 130 per jaar. De richtlijn voor de kerkbijdrage blijft 1% van het netto-inkomen per huishouden. U kunt het bedrag, desgewenst in termijnen, overmaken op IBAN rekeningnummer NL23RABO0131005707 o.v.v. "kerkbijdrage 2024".

Staat van baten en lasten

 20232022
Baten (voorlopig) (definitief)
Kerkbijdragen €  26.780 €  30.052    
Collectes, offerblok, kaarsengeld €  10.640 €  14.325
Mis-stipendia €    2.205 €   4.573
Opbrengst begraafplaats €  17.051 €  21.351    
Opbrengsten bezittingen en beleggingen €   27.414 €  23.593
Stg. Petronella Vaessen en donaties €   13.552 €  17.982
Som van de baten €  97.641 € 111.877
Lasten    
Huisvestingskosten (onderhoud, energie enz. ) €   42.654 €  32.283
Personeelslasten €  57.018 €  78.662
Bijdragen bisdom en dekenaat €  12.947 €  10.756
Kosten eredienst (inclusief koren) €    4.588 €    8.063
Algemene kosten €    8.744 €    8.898    
Som van de lasten € 125.951 € 138.661
     
Resultaat over het verslagjaar - € 28.310 - € 26.784

De drie grote pijlers waarop de financiën van de kerk steunen zijn de collectes tijdens de wekelijkse eucharistievieringen en bijzondere diensten, de misstipendia en de vrijwillige jaarlijkse kerkbijdrage. Jaarlijks zien we deze inkomsten teruglopen. We kunnen te weinig sparen voor toekomstig groot onderhoud. Met de inkomsten van de Stichting Petronella Vaessen (een stichting waarvan de renteopbrengsten ten gunste van onze kerk komen) zijn we jaarlijks in staat om toch een bedrag te reserveren voor "groot onderhoud".