Financieel is onze parochie redelijk gezond. En dit willen we graag zo houden of verbeteren. Vandaar dat wij opnieuw ook voor 2017 hopen op uw deelname aan de kerkbijdrage.

De kerkbijdrage voor 2017 is door het Bisdom vastgesteld op een minimum van €100,00 per jaar. De richtlijn voor de kerkbijdrage blijft 1% van het netto-inkomen per huishouden. U kunt het bedrag, desgewenst in termijnen, overmaken op IBAN rekeningnummer NL23RABO0131005707 o.v.v. "kerkbijdrage 2017".

Staat van baten en lasten

 20162015
Baten (voorlopig) (definitief)
Kerkbijdragen €  39.693 €  39.358    
Collectes, offerblok, kaarsengeld €  18.897 €  23.740
Mis-stipendia €   5.337 €   8.042
Opbrengst begraafplaats €  16.118 €  15.403    
Opbrengsten bezittingen en beleggingen €  11.600 €  15.308
Stg. Petronella Vaessen en donaties €  21.092 €  24.175
Som van de baten € 112.703 € 126.027
Lasten    
Huisvestingskosten (onderhoud, energie enz. ) €  57.880 €  60.670
Personeelslasten €  45.500 €  52.541
Bijdragen bisdom en dekenaat €  16.621 €  16.053
Kosten eredienst (inclusief koren) €    6.860 €    6.781
Algemene kosten €  11.459 €  11.686    
Som van de lasten € 138.320 € 147.731
     
Resultaat over het verslagjaar - € 25.583 - € 21.705

De drie grote pijlers waar-op de financiën van de kerk steunen zijn de collectes tijdens de wekelijkse eucharistievieringen en bijzondere diensten, de misstipendia en de vrijwillige jaarlijkse kerkbijdrage. In 2016 zijn deze inkomsten gestabiliseerd, maar we kunnen te weinig sparen voor toekomstig groot onderhoud. Met de inkomsten van de Stichting Petronella Vaessen (een stichting waarvan de renteopbrengsten ten gunste van onze kerk komen) zijn we jaarlijks in staat om toch een bedrag te reserveren voor "groot onderhoud".