Financieel is onze parochie redelijk stabiel. En dit willen we graag zo houden of verbeteren. Vandaar dat wij opnieuw ook voor 2021 hopen op uw deelname aan de kerkbijdrage.

De kerkbijdrage voor 2021 is door het Bisdom vastgesteld op een minimum van €115 per jaar. De richtlijn voor de kerkbijdrage blijft 1% van het netto-inkomen per huishouden. U kunt het bedrag, desgewenst in termijnen, overmaken op IBAN rekeningnummer NL23RABO0131005707 o.v.v. "kerkbijdrage 2021".

Staat van baten en lasten

 20192018
Baten (voorlopig) (definitief)
Kerkbijdragen €  35.020 €  36.895    
Collectes, offerblok, kaarsengeld €  15.745 €  14.819
Mis-stipendia €    4.755 €   8.260
Opbrengst begraafplaats €  17.705 €  16.977    
Opbrengsten bezittingen en beleggingen €   8.968 €  11.470
Stg. Petronella Vaessen en donaties €  18.042 €  17.727
Som van de baten € 100.235 € 106.148
Lasten    
Huisvestingskosten (onderhoud, energie enz. ) €   38.273 €  52.147
Personeelslasten €  55.397 €  49.518
Bijdragen bisdom en dekenaat €  11.145 €  14.996
Kosten eredienst (inclusief koren) €    4.921 €    5.915
Algemene kosten €    6.182 €    6.611    
Som van de lasten € 115.918 € 129.214
     
Resultaat over het verslagjaar - € 15.683 - € 23.066

De drie grote pijlers waarop de financiën van de kerk steunen zijn de collectes tijdens de wekelijkse eucharistievieringen en bijzondere diensten, de misstipendia en de vrijwillige jaarlijkse kerkbijdrage. In 2019 zijn deze inkomsten in totaal licht gedaald/ We kunnen te weinig sparen voor toekomstig groot onderhoud. Met de inkomsten van de Stichting Petronella Vaessen (een stichting waarvan de renteopbrengsten ten gunste van onze kerk komen) zijn we jaarlijks in staat om toch een bedrag te reserveren voor "groot onderhoud".