Deze voorschriften behoren bij het reglement van de begraafplaats, vastgesteld d.d. 9 december 2008. Een exemplaar is te verkrijgen op de pastorie of hier te raadplegen.

Openstelling

 • De begraafplaats is elke dag vanaf 8.00 uur tot een half uur na zonsondergang geopend.
 • Kinderen beneden 12 jaar hebben slechts toegang indien zij onder geleide zijn van een der ouders of een meerderjarige toezichthoudende persoon.

Het is verboden

 • zich toegang te verschaffen anders dan door de daartoe bestemde ingang;
 • op de graven te lopen of te zitten;
 • op de begraafplaats bloemen of andere waren te koop aan te bieden of aanbiedingen te doen met betrekking tot grafbedekkingen;
 • met motorvoertuigen, fietsen of bespannen voertuigen op de begraafplaats te rijden, anders dan voor het uitvoeren van een begrafenis of voor het vervoeren van materialen;
 • op de begraafplaats nodeloos rumoer te maken dan wel zich op andere wijze onbetamelijk te gedragen, dan wel tegen de wil van de naaste familie te fotograferen;
 • zich van afval, bloemen, papier of andere afvalstoffen te ontdoen anders dan door het deponeren in de aanwezige verzamelmanden of -bak of op enige andere wijze de begraafplaats te verontreinigen;
 • de begraafplaats met een niet aangelijnde  hond te betreden. 
 • Personen, die een of meer van de bovenvermelde voorschriften overtreden, kunnen door bestuur of beheerder van de begraafplaats worden verwijderd.

Graf en grafsteen

 • Op de graven mogen alleen grafstenen worden geplaatst nadat de verschuldigde rechten zijn voldaan.
 • De opstanden voor enkele en dubbeldiepe graven mogen een hoogte van maximaal 120 cm, een breedte van maximaal 90 cm en een lengte van 190 cm hebben.
 • De opstanden voor een dubbelbreed graf (2 graven naast elkaar) mag de hoogte maximaal 120 cm, de breedte maximaal 180 cm en de lengte maximaal 190 cm zijn.
 • De opstanden voor kindergraven is de hoogte maximaal 60 cm, een breedte van maximaal 50 cm en een lengte van maximaal 110 cm.
 • De hoogte van de liggende zerken van alle bovengenoemde graven mag maximaal 40 cm zijn.
 • Voor het plaatsen van de grafsteen dient er een fundering te worden aangebracht.
 • De plaatsing van de grafsteen dient overeenkomstig te zijn met de andere grafstenen in dezelfde rij, door het kerkbestuur aan te geven, ook als de lengtemaat van de grafkist afwijkt van de lengtemaat van de grafsteen. Ditzelfde geldt ook als bij het delven van het graf en de plaatsing van de beschotting en de lift mocht blijken dat iets afgeweken moet  worden van de oorspronkelijke plaats. De toestemming voor het plaatsen van een grafsteen wordt verleend voor de duur van de grafrechten.
 • De sluittegel voor een urnenplaats is te verkrijgen via het bestuur.
 • Het is niet toegestaan om op de grafstenen reclame en/of naamplaatjes van leveranciers aan te brengen.
 • Het is verboden om voor of naast de grafstenen steenslag, grind of andere materialen aan te brengen.
 • Het plaatsen van de grafstenen is toegestaan op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur.
 • De grond tussen de graven en grafstenen wordt onderhouden namens het bestuur.
 • Het onderhouden van de grafsteen en de beplanting op het graf komt voor rekening van de rechthebbende op een graf.
 • Indien in laatst bedoeld onderhoud onbehoorlijk wordt voorzien, kan de grafsteen en/of beplanting op kosten van de nalatige namens het bestuur worden verwijderd.

Voorts is onder meer het volgende van toepassing

 • De parochie wordt automatisch, volgens de wet, eigenaar van de grafsteen na plaatsing, echter de rechthebbenden blijven verantwoordelijk voor de grafmonumenten en het onderhoud ervan.
 • Schade aan de grafstenen, door welke oorzaak ook ontstaan, wordt door het bestuur niet vergoed, tenzij deze veroorzaakt is door handelingen of nalatigheid van of vanwege het  bestuur. In sommige gevallen kunt u aanspraak maken op de door ons afgesloten verzekering met in acht name van eigen risico en maximaal uit te keren bedrag per gebeurtenis.
 • Over de grafstenen van graven, die niet door de rechthebbende zelf worden verwijderd binnen 3 maanden na het verstrijken van de termijn waarvoor de grafrechten zijn verleend en waarvan geen verlenging heeft plaatsgevonden, kan het bestuur vrijelijk beslissen zonder deswege tot enige vergoeding aan de rechthebbende te zijn gehouden.
 • Indien door de rechthebbende de kosten die door het bestuur zijn gemaakt in verband met onbehoorlijk onderhoud  niet binnen drie maanden na factuurdatum zijn betaald, vervalt het grafrecht. Het bestuur krijgt dan de vrije beschikking over het graf en de daarop geplaatste of daarvan verwijderde grafsteen zonder deswege tot enige vergoeding aan de rechthebbende te zijn gehouden.
 • Grafstenen van graven waarvan de grafrechten zijn verlopen, niet verlengd en waarvoor opruimingskosten zijn betaald, worden geruimd op enig moment dat wordt bepaald door het bestuur. Dit is afhankelijk van de toestand en ligging van het graf.
 • In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

Namens het kerkbestuur:
Mevr. Marlies Steijvers, 077-4653119
Mevr. Toos Leijsten, 06-52535196
Dhr. Dre Verlinden, 077-4650486

Namens de kerkhofadministratie:
Dhr. en Mevr. Giesen-Verstappen
Cederstraat 4
Telefoon: 077-4652450